Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Աբգար Էմի
Title: Երգաբանութիւնք ճրագալուցի ծննդեան եւ զատկի եւ կարգի ջուր օրհնելոյ ծննդեան. Համաձայն կանոնաց առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ Հայոց
Publisher (standardized): Breitkopf & Haertel
Publisher (as it is on book): Breitkopf & Haertel
Place (standardized): Լայպցիգ
Place (as it is on book): Leipzig
Year of Publication: 1908
Notes: Ա տիտղթ. Երգաբանութիւնք ճրագալուցի ծննդեան եւ զատկի եւ կարգի ջուր օրհնելոյ ծննդեան. Համաձայն կանոնաց առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ Հայոց:Գրեալ ըստ արդի ձայնագրութեան յԷմի Աբգարէ: Բ տիտղթ.: MELODIES OF THE OFFICES FOR THE EVES OF CHRISTMAS AND EASTER AND FOR THE BLESSING OF THE WATER ON CHRISTMAS DAY. ACCORDING TO THE HOLY APOSTOLIC CHURCH OF ARMENIA. WRITTEN DOWN IN MODERN MUSICAL NOTATION BY AMY APCAR. Լայպցիգ, Leipzig, Breitkopf & Haertel, 1908: Բնագիրը հայ. եւ անգլ., նոտաներ:
Շարվ. 17x11 սմ։
12 չհ., 148 էջ։
File size: 42,9 MB
Holdings: USA, California, Rev. Dr George-Giragos Leylegian's private collection
Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2012, made in Prague from high-quality photocopies kindly sent to Haig Utidjian from California by the Rev. Dr George-Giragos Leylegian, from the volumes in his private collection.
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia