Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Վենտցել, Կ.Ն.
Իսահակսէն
Title: Երեխայի ազատագրութիւնը: Մեծերն ու փոքրերը
Publisher (standardized): տպ. Հերմես ընկերության
Publisher (as it is on book): Էլեքտրաշարժ տպարան «Հերմէս» ընկեր.
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1906
Notes: Ա. Երեխայի ազատագրութիւնը /Կ.Ն. Վենտցել/: Բ. Մեծերն ու փոքրերը /Տիկ. Իսահակսէն/: Թարգմ. ռուսերէնից Ստ. Լիսիցեանի: («Հասկեր»-ի մանկավարժական գրադարան, III):
Շարվ. 12,5X9 սմ։
39 էջ։
File size: 9.27 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia