Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Ատրպետ
Title: Երկերի ժողովածու: Հտ. 6
Publisher (standardized): տպ. Հայոց առաջնորդական
Publisher (as it is on book): Ատրպատականի Հայերի Թէմական արագատիպ
Place (standardized): Թավրիզ
Place (as it is on book): Թաւրիզ
Year of Publication: 1904
Notes: Հատոր վեցերորդ: Վիպակներ թուրքահայերի կեանքից: (Արտատպութիւններ): Տիտղոսաթերթին՝ Վաղամեռիկ Եղիսաբէթ Միրզաբէգեանցի յիշատակին: Շապիկի վերջերեսին՝ հեղինակի գրքերի ցանկը:
Շարվ. 15x10 սմ։
323, 3 չհ. էջ։
File size: 83,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia