Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Շիրվանզադէ, [Ալեքսանդր]
Title: Եւգինէ
Publisher (standardized): տպ. Վերիչեւ եւ Կամենմախեր
Publisher (as it is on book): Тип. «Вереичевь и Каменмахерь»
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1903
Notes: Դրամա 3 գործողութեամբ:
Տպագրության թվականը վերցված է տիտղոսաթերթի դարձերեսից՝ «Дозволено цензурою Тифлись, 1-го июня 1903 года».
Շարվ. 16X10 սմ։
76 էջ ։
File size: 21.2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia