Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Պատկանեան, Ռափայէլ
Title: Երկասիրութիւններ
Publisher (standardized): տպ. Դոնսկայա րեչ ընկերության
Publisher (as it is on book): Տպարան Ընկեր «Տօնսկայեա Րէչ»
Place (standardized): Ռոստով Դոն
Place (as it is on book): Ռոստով Տօնի վերայ
Year of Publication: 1904
Notes: (Նոր-Նախիջեւանի հրատարակութիւն): Հատոր երրորդ:
Գրքում 52 էջից հետո նոր էջակալությամբ առանց տիտղոսաթերթի. «Արձակ գրուածքներ գրական լեզուով եւ բարբառով»:
Շարվ. 18x10 սմ։
V, 52, 391 էջ, 1 թ. նկ.:
File size: 316 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia