Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Պշիբըշեւսկի, Ս.
Title: Երջանկութեան համար
Publisher (standardized): տպ. Հերմես ընկերության
Publisher (as it is on book): Էլեքտրաշարժ տպարան «Հերմէս» Ընկ.
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1907
Notes: Դրամա երեք գործողութեամբ: Թարգմանիչ՝ Սիմ. Շխեանց: II յաւելուած «Յուշարար»-ի:
Տիտղոսաթերթին` զարդանկար:
Շարվ. 17x11 սմ։
43, 1 չհ. էջ։
File size: 25 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia