Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Խաչատրեան, Սողոմոն
Title: Երազ օրեր
Publisher (standardized): տպ. Հայրենիք
Publisher (as it is on book): Տպարան «Հայրենիք»
Place (standardized): Երեւան
Place (as it is on book): Երեւան
Year of Publication: 1920
Notes: Գրեց Սողոմոն Խաչատրեան: Բովանդ.՝ Իմ աստւածներուս: Վերջալոյս էր: Մեռած հոգիներուն:
Շապիկին և տիտղոսաթերթի վրա նկար:
Շարվ.՝ 13x9 սմ։
1 չհ., 23 էջ։
File size: 7,66 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, ԱԳՀ-106
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia