Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Պաղտասարեան, Գ.
Title: Ընդարձակ համազգային օրացոյց հանրագիտական 1905 թուականին Քրիստոսի
Publisher (standardized): տպագր. Հակոբ Մաթեւոսյանի
Publisher (as it is on book): Տպարան Յ. Մատթէոսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1904
Notes: Տիտղոսաթերթը և օրացոյցի 18-92-րդ էջերը՝ գծափակ: 128 էջից հետո «Յաւելուած համազգային օրացոյցի հանրագիտական 1905: Գ. Պաղտասարեան»
Շարվ. 9,5X6 սմ։
17 չհ., (18-320) էջ։
File size: 26.4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia