Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Ընդարձակ գրացուցակ Պ. Պալենց գրատան
Publisher (standardized): տպագր. Հակոբ Մաթեւոսյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Մատթէոսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1902
Notes: Ա տիտղթ. Ընդարձակ գրացուցակ Պ. Պալենց գրատան: 5-րդ տպագր. յոյժ ճոխացեալ: Բ տիտղթ. Catalogue complet de la librairie B. Balenz. 5 ième édition très augmentée. C-ple, impr. H. Mattéosion:
Շարվ. 10,5X7 սմ։
Ժ, (12-178) էջ։
File size: 40.6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia