Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Ընդարձակ գրացուցակ Պ. Պալենց գրատան
Publisher (standardized): տպ. Հակոբ Մաթեւոսյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Մատթէոսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1901
Notes: Ա տիտղթ.՝ Ընդարձակ գրացուցակ Պ. Պալենց գրատան:4-րդ տպագր. յոյժ ճոխացեալ:
Բ տիտղթ.՝ Catlogue commlet de la libraire B. Balentz. 4- ie`mme e`dition tre`s augmente`e:
Շարվ. 11x7 սմ։
Ժ, (11- 178) էջ։
File size: 21.5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia