Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Ընդարձակ օրացոյց Ս. Փրկչեան հիւանդանոցի Հայոց 1905
Publisher (standardized): տպագր. Հակոբ Մաթեւոսյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Մատթէոսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1904
Notes: Օրացոյց եւ տոմարական գիտելիք ժամանակագրականք եւ աշխարհագրականք, պետական վիճակագրութիւնք հայ եկեղեցւոյ եւ պատրիարքարանի տեղեկութիւնք: Գործնական բաժին: Գրական բաժին:
Տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար: Օրացոյցի վերջում 20 չհ. էջով՝ «Օսմանեան ապահովագրական ընդհանուր ընկերութիւն: Ապահովագրութիւն հրդեհի փոխադրութեան վտանգներու դէմ եւ կեանքի վերայ»:
Շարվ. 14X9,5 սմ։
512, 3 չհ. քարտեզ , 20 չհ. էջ։
File size: 76.9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia