Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Փաշայեան-Խան, Կ. Յ.
Title: Ընդարձակ դպրոցական առողջապահութիւն
Publisher (standardized): տպ. Կամպեթա
Publisher (as it is on book): Տպարան «Կամպեթա»
Place (standardized): Ալեքսանդրիա
Place (as it is on book): Ալէքսանդրիա
Year of Publication: 1905
Notes: Ա տիտղոսաթերթ: Պատկերազարդ Ուսուցիչների, աշակերտների և ծնողների համար: (Ամէն իրաւունք հեղինակին է վերապահուած): Դոկտոր Կ.Յ. Փաշայեան-Խան: Բ տիտղոսաթերթ Traité d’hygiéne scolaire par le Docteur G. H.Paschayan-Khan. Imprimerie Gambetta, Alexandrie
Շապիկի վրա` 1906:
Շարվ. 17X10 սմ։
679 էջ, 1 թ. դիմանկ.։
File size: 285 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia