Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Պաղտասարեան, Գ.
Title: Ընդարձակ համազգային օրացոյց հանրագիտական 1904 նահանջ թուականին Քրիստոսի
Publisher (standardized): տպագր. Հակոբ Մաթեւոսյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Մատթէոսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ.Պոլիս
Year of Publication: 1903
Notes: Տիտղոսաթերթը՝ գծափակ: 129-րդ էջում` «Յաւելուած համազգային օրացոյցի հանրագիտական 1904: Գ. Պաղտասարեան»:
Շարվ. 9,5X5 սմ։
97 չհ. գծափակ, (98-320) էջ, նկ.։
File size: 25.8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia