Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Ընդարձակ օրացոյց Ս. Փրկչեան հիւանդանոցի հայոց
Publisher (standardized): տպ. Հակոբ Մաթեւոսյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Մատթէոսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1907
Notes: Օրացոյց տոմարական գիտելիք ժամանակագրականք եւ աշխարհագրականք պետական վիճակագրութիւնք հայ եկեղեցւոյ եւ պատրիարքարանի տեղեկութիւնք գործնական հմտութիւնք: Շապկի վրա` 1908 ընդարձակ օրացոյց: Տիտղթ. վրա զարդ:
Շարվ. 14x9 սմ։
38 չհ., (39-517), 22 չհ. էջ։
File size: 19.8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia,
France, Paris, Bibliothèque nationale de France
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: gallica.bnf.fr.