Դիտել փաստաթուղթը Յայտագիր
Դիտել փաստաթուղթը Յայտագիր-ծրագիր Ադենական երկրորդական վարժարանի 1913-1914 Այնթապ
Դիտել փաստաթուղթը Յայտագիր-կանոնագիր համազգային նախնական եւ երկրորդական երկսեռ վարժարանի
Դիտել փաստաթուղթը Յայտագիր Սանասարեան վարժարանի ի Կարին 1908-1909
Դիտել փաստաթուղթը Յայտնութեանն Յովհաննու հին հայ թարգմանութիւն (1905)
Դիտել փաստաթուղթը Յայտնութեանն Յովհաննու հին հայ թարգմանութիւն (1906)
Դիտել փաստաթուղթը Յայտնութեանն Յովհաննու հին հայ թարգմանութիւն (1911)
Դիտել փաստաթուղթը Յանգարան նոյնաձայն եւ նոյնայանգ բառերու
Դիտել փաստաթուղթը Յանցանք
Դիտել փաստաթուղթը Յարասութիւնք սաղմոսաց Դաւթի
Դիտել փաստաթուղթը Յարութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Յաւելուած 1903 թ. գրացուցակի Աղէքսանդրապօլի քաղաքային գրադարան-ընթերցարանի N 2
Դիտել փաստաթուղթը Յաւերժահարսը
Դիտել փաստաթուղթը Յաւիտենական առածք Ս. Ալփոնսոս Լիգուորեայ (1902)
Դիտել փաստաթուղթը Յաւիտենական զրոյց
Դիտել փաստաթուղթը Յեղափոխականներ: I
Դիտել փաստաթուղթը Յերջանիկ քսանեւհինգամեակ օծութեան Յարհի Եպիսկոպոսութիւն աստուածապատիւ եւ գերապայծառ Տեառն Տեառն Իգնատիոսի Վ. Կիւրեղ ընդհանրական աբբայի Մխիթարեան ուխտին յորդւոց իւրոց
Դիտել փաստաթուղթը Յէղափոխական վիպակներ
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակագիր Վանայ ինքնապաշտպանութեան դէպքերուն
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակարան
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակարան երկհարիւրամեայ յոբելինի Մխիթարեան Միաբանութեան ի Վենետիկ
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակարան: Հտ. 1-2
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակարան: Հտ. 2: Պրակ ԺԳ (1911)
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակարան: Հտ. 2: Պրակ ԺԴ (1911)
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակարան: Հտ. 2: Պրակ ԺԵ (1910)
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակարան: Հտ. 2: Պրակ ԺԶ (1910)
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակարան: Հտ. 2: Պրակ ԺԷ (1911)
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակարան: Հտ. 2: Պրակ Ի (1911)
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակարան: Հտ. 2: Պրակ ԻԱ (1911)
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակարան: Հտ. 2: Պրակ ԻԲ (1911)
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակարան: Հտ. 3: Պրակ ԻԵ
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակարան: Հտ. 3: Պրակ ԻԹ
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակարան Ղարաբաղի (Արցախի) Հայոց թեմական հոգեւոր դպրանոցի
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակին
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակներ հայկական ճգնաժամէն: Մաս Ա-Բ
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակներ հայկական ճգնաժամէն: Մաս Գ
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակներ հայկական ճգնաժամէն: Մաս Դ
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակներ հայկական ճգնաժամէն: Մաս Ե
Դիտել փաստաթուղթը Յիշողութիւններ մօտիկ անցեալից: Պրակ 1
Դիտել փաստաթուղթը Յիսուս կենդանի ի քահանային
Դիտել փաստաթուղթը Յոբելեանք երեք արհիապատիւ եւ գերապայծառ տեառն եւ հօր Իգնատիոսի Վ. ի Կիւրեղ արքեպիսկոպոսի եւ ընդհ. աբբայի Մխիթարեանց
Դիտել փաստաթուղթը Յոյզ
Դիտել փաստաթուղթը Յոյզեր (1915)
Դիտել փաստաթուղթը Յովնան փէյղամպէրին Թարշիշէ տօղրու կիթմէսի
Դիտել փաստաթուղթը Յովսէփ Կաթողիկոս Արղութեան
Դիտել փաստաթուղթը Յուդայի վերջին գիշերը
Դիտել փաստաթուղթը Յունական ազդեցութիւնը հայ երաժշտութեան տեսականի վերայ
Դիտել փաստաթուղթը Յուշարձան (1911)
Դիտել փաստաթուղթը Յուշարձան ապրիլ տասնըմէկի
Դիտել փաստաթուղթը Յուշարձան Մ. Պէշիկթաշլեանի
Դիտել փաստաթուղթը Յուշեր Մեծկերտի եւ շրջակայ գիւղերի կեանքից
Դիտել փաստաթուղթը Յուշիկք Զէյթունի
Դիտել փաստաթուղթը Յուշիկք Հայաստանի: Ա տարի
Դիտել փաստաթուղթը Յուսէփցի ազգատոհմ եւ տարօրինակ աւազակ Աբրիեօմ Տրապիզոնի հայ գիւղերու մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Յօբելեանական ժողովածու