Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Թխորակ գեղանին
Publisher (standardized): տպագր. Օնիկ Արզումանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Օ. Արզուման
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1911
Notes: (Թարգմանութիւն անգղիերէնէ): Տպակից է՝Քօրնէյ Վասիլիէֆ (1910), Լրտեսներու երկիրը (1913), Տիկին Ռօժէ (1903), Ընթացք աշխարհիս (1867), Իմպէռ Կալլուա (1876), Աստղիկ եւ Ադոնիս (1886) գրքերին:
Տիտղոսաթերթին` զարդանկար:
Շարվ. 13x8 սմ։
196 էջ, նկ.։
File size: 35.6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia