Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Թուրքիոյ ընդդիմադիր տարրերը: Պրակ Ա
Publisher (standardized): տպ. Գ. Գ. Մազմանյանի
Publisher (as it is on book): տպ. Գ. Գ. Մազմանեան
Place (standardized): Ռուսչուկ
Year of Publication: 1908
Notes: Խմբագրեց Հմայեակ Արամեանց: (Հրատ. Ռուսչուքի հնչ. մասնաճիւղի): Տպագրության վայրը վերցված է շապկից:
Շարվ. 15x9 սմ։
23, 2 չհ. էջ։
File size: 2,42 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia, 309-39
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia