Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Զոմբարտ, Վերներ
Title: Թէ ինչու մեր օրերում ամենքին հետաքրքրում են տնտեսական եւ սոցիալ-քաղաքական հարցեր
Publisher (standardized): տպ. Հերմես ընկերության
Publisher (as it is on book): Էլեքտրաշարժ տպարան «Հերմէս» Ընկ.
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիզ
Year of Publication: 1905
Notes: Գերմ. թարգ. Արտաշէս Աբեղեան:
Շապիկի վրա վերնագիրը` Տնտեսական եւ սոցիալ-քաղաքական հարցեր:
Շարվ. 14X9 սմ։
40 էջ։
File size: 9.29 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia