Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Զոհրաբեանց, Յ.
Title: Թուաբանական խնդիրների սիստեմատիքական ժողովածու
Publisher (standardized): տպ. Կ. Մարտիրոսյանցի
Publisher (as it is on book): Տպարան Կ. Մարտիրոսեանցի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1902
Notes: II Կոտորակներ: Կազմեց Յ. Զոհրաբեանց ուսուցիչ Ներսիսեան հոգեւոր դպրոցի:
Շարվ. 17, 5X11 սմ։
115 էջ ։
File size: 31 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia