Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Պահարեան, Ծ. Կ.
Title: Թապի'ի թա'ամլար հայաթ վէ սըհհէթ իչիւն
Publisher (standardized): տպ. Վ. Մինասյանի
Publisher (as it is on book): Մաթպա'աի Վ. Մինասեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ասիթանէ
Year of Publication: 1901
Notes: Նէ՞ տիր, նի՞ ճէ հազըրլամալը, նա՞սըլ եէմէլի: (Natural food of Man.):
Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից:
Հայատառ թուրքերեն:
Շարվ. 14x8 սմ։
Դ, 64 էջ։
File size: 11,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 176-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia