Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Բրետ Հարտ, Ֆրենսիս
Title: Իննըսուն եւ ութը տարի առաջ
Publisher (standardized): տպ. Վրաց հրատարակչական ընկերության
Publisher (as it is on book): Տպարան Վրաց հրատ. ընկերութեան
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1902
Notes: (Պատմուածք): Թարգմ. Ստ. Լիսիցեան: (2-րդ յաւելուած «Մուրճի»):
Շարվ. 18,5x10 սմ։
56 էջ ։
File size: 19.5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia