Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Թոռնեան, Թադէոս
Title: Ի յիշատակ յիսնամեայ յոբելինի անարատ յղութեան Մարեմայ յամէ 1854 դեկտեմբեր 8 ցամն 1904 դեկտեմբեր 8
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Մխիթարեան Տպարան
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիեննա
Year of Publication: 1904
Notes: (Անարատ յղութեան եղբայրութիւն: Հոգեւոր աշխատասիրութիւնք 28):
Տիտղոսաթերթը՝ գծափակ: Հեղինակը վերցված է 5 չհ. էջերից: 1-6-րդ էջերը չհամարակալված:
Շարվ. 10X6 սմ։
68 էջ գծափակ։
File size: 14.5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia