Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Վարանդեան, Միքայէլ
Title: Հայրենիքի գաղափարը
Publisher (standardized): Հրատ. Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան
Publisher (standardized): Հրատարակութիւն Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան
Place (standardized): Ժնեւ
Place (as it is on book): Ժընև
Year of Publication: 1904
Notes: Շարվ. 15X9 սմ։
Զ, 92, 1 չհ. էջ ։
File size: 23.9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia