Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Խտըրեան, Սենեքերիմ
Title: Համառօտ պատմութիւն Կեսարիոյ Նիրզէ գիւղի
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Առանց տպագրության վայրի
Year of Publication: 1918
Notes: Գրեց Սենեքերիմ Խտըրեան: Տպագրության վայրը եւ տպարանի տվյալները ոչ մի տեղ նշված չեն:
Շարվ. 13x8,5 սմ։
146, 2 չհ. էջ։
File size: 7,85 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia