Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Սմբատեանց, Մեսրովբ
Title: Նկարագիր Սուրբ Կարապետի Վանից Երնջակայ եւ շրջակայից նորա
Publisher (standardized): տպ. Մովսես Վարդանյանցի
Publisher (as it is on book): Տպարան Մովսէս Վարդանեանցի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Տփխիս
Year of Publication: 1904
Notes: 1897-1904: Գրեց Մեսրովբ արքեպիսկոպոս Սմբատեանց:
Շարվ. 17,5x11,5 սմ։
Լ, 608 էջ, նկ., 2 ներդիր թ. դիմանկ., 1 ներդիր թ. քարտեզ, 5 ներդիր թ. ցուցակ:
File size: 79,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, Լեո-1895
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia