Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Տէր-Պօղոսեան, Գր.
Title: Նկատողութիւններ Փաւստոսի պատմութեան վերաբերեալ
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Մխիթարեան տպարան
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիեննա
Year of Publication: 1901
Notes: (Ազգային մատենադարան ԼԸ): Տիտղթ. վրա զարդ: Գիրքն ունի 2 տիտղթ., մեկը մյուսի կրկնությունն է: Մխիթարյան գրացուցակում էջերի քանակը նշված է Ը, 110:
Շարվ. 14x9 սմ։
Ը, 114 էջ։
File size: 7,41 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia