Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Պլոտովսկի, Ա.
Title: Չքնաղ Մարօն
Publisher (standardized): տպ. Պուշկինյան
Publisher (as it is on book): «Պուշկինեան տպարան»
Place (standardized): Ս. Պետերբուրգ
Place (as it is on book): Ս.-Պետերբուրգ
Year of Publication: 1905
Notes: Դրամատիքական էտիւդ մի գործողութեամբ: Մեր էժանագին գրադարանը: Հրատ. տիկին Զաբելի: Բժ. Ա. Պլոտովսկի:
Շարվ. 13X8 սմ։
18 էջ, նկ.։
File size: 3.95 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia