Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Տէմիրճեան, Սարգիս
Title: Չորս տարուան տառապանք
Publisher (standardized): տպ. Հայկ
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն «Հայկ»
Place (standardized): Նյու-Յորք
Place (as it is on book): Նիւ Եորք
Year of Publication: 1920
Notes: Եւդոկիացի (Թոքատ) օր. Թէփերիկ Չալըգեանի աքսորի կեանքէն: Ամփոփեց՝ Սարգիս Ս. Տէմիրճեան: Տիտղթ. զարդափակ:
Շարվ. 16x10 սմ։
112 էջ։
File size: 32,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia