Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Փափազեան, Զ.
Title: Չորեքլեզուեան խօսակցութիւն հայերէն-գաղղիերէն-անգղիերէն-գերմաներէն
Publisher (standardized): տպագր. Հակոբ Մաթեւոսյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Մատթէոսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1905
Notes: Guide de conversation arménien-français-anglais-allemand:
Տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար: Գրքի զուգահեռ թերթերի էջադրությունը միանման է:
Շարվ. 11X7,5 սմ։
Զ, 2 չհ.,156 երկսյուն զուգահեռ, 8 չհ. էջ։
File size: 93.6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia