Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Թուաբանական խնդիրներ եւ օրինակներ: Պրակ Ա
Publisher (standardized): տպ. Նվարդ Աղանյանի
Publisher (as it is on book): Էլէքտրաշարժ տպարան օր․ Ն․ Աղանեանի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1909
Notes: Պրակ Ա։ Խնդիրներ եւ օրինակներ առաջին հարիւրեակի շրջանում: Մոսկ. դպրոցների ուսուցիչների: Փոխադրեց Ար. Սպարապետեանց: Չորրորդ տպագրութիւն:
Շարվ. 16X11 սմ։
103, 1 չհ. էջ։
File size: 32․4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia