Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Ահարոնեան, Աւետիս
Պողոս Նուպար
Title: Հայկական հարցը խաղաղութեան ժողովին առջեւ
Publisher (standardized): տպ. Հայրենիք
Publisher (as it is on book): Hairenik press
Place (standardized): Բոստոն
Place (as it is on book): Boston
Year of Publication: 1919
Notes: Բ. տպագրություն: Տպագրության վայրը,տեղը և թիվը վերցված է շապկի վերջին էջից:
Շարվ. 17,5x12,5 սմ։
28, 3 չհ. էջ, 1 ծ. թ. քարտեզ
File size: 5,99 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia, 1385-2011
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia