Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Կտոյեան, Յովսէփ
Title: Նոր ասպարէզ կամ դրամատան գործառնութիւնք
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1915
Notes: Տպագր. Պեճիտյան եղբայրների: Տիտղթ. վրա զարդ:
Շարվ. 13x9 սմ։
Դ, (13-250), 3 չհ. էջ, 1 ծ. թ.։
File size: 15,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia