Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Տեղեկագիր եւ հաշիւ Բագուի Հայոց Մարդասիրական ընկերութեան 1911թ. գործունէութեան
Publisher (standardized): տպ. Բաքու
Publisher (as it is on book): Էլէքտրական տպարան "Բագու"
Place (standardized): Բաքու
Place (as it is on book): Բագու
Year of Publication: 1912
Notes: Տպագրության վայրը, տպարանը եւ տպագրության թվականը վերցված են շապկից:
Շարվ. 21x13 սմ։
65, 1 չհ., 15 գծափակ էջ։
File size: 30.3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia