Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Արաքսեան, Պ.
Title: Ժողովրդական թատրօն
Publisher (standardized): տպ. Նվարդ Աղանյանի
Publisher (as it is on book): Էլեկտրաշարժ տպարան օր. Ն. Աղանեանցի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիզ
Year of Publication: 1910
Notes: Ժողովածու Բ.: Բովանդակութիւն՝ 1. Գող; 2. Պաշտօնս է խըռմփալ; 3. Զոքանչի գալուստը; 4. Կրէչինկի իւբկայով; 5. Սիրահարուած մայիօր; 6. Արեան դէպք: Հրատարակութիւն Գ. Գալստեանի, N 45:
Շարվ. 13x9 սմ։
147, 1 չհ. էջ։
File size: 10,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia