Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Չմշկեան, Մակար
Title: «Ժողովրդական=Պատկերազարդ» տարեցոյց 1917 թուականին Քրիստոսի
Publisher (standardized): տպ. Մարկիանոս Ռոտինյանցի
Publisher (as it is on book): Տպարան Տ. Մ. Ռոտինեանցի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1916
Notes: Քսանեւիներորդ տարի: Աշխատութիւն Մակար Չմշկեանի:
Շարվ. 17x11 սմ։
66 երկսյուն, գծափակ, 7 չհ. էջ։
File size: 6,94 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia