Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Չմշկեան, Մակար
Title: «Ժողովրդական-պատկերազարդ» տարեցոյց 1901թ. թուականին Քրիստոսի
Publisher (standardized): տպ. Մարկիանոս Տ. Ռոտինյանցի
Publisher (as it is on book): Տպարան Տ.Մ. Ռօտինեանցի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1901
Notes: Տասն եւ չորրորդ տարի: Աշխատութիւն Մակար Չմշկեանի:
Շարվ. 17x11 սմ։
87, 8 չհ. երկսյուն էջ ։
File size: 26.6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia