Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Տետրակ գովասանաց
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Առաքելական Ս. Աթոռոյ Սրբոյ Հակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Երուսաղէմ
Year of Publication: 1906
Notes: Ի վերայ համօրէն տնօրինական Սուրբ ուխտատեղեաց որք են յաստուածահրաշ քաղաքն Սուրբ Երուսաղէմ: Ի խնդրոյ տէրունական եւ ջերմեռանդ ուխտաւորաց: ՌՅԾԵ:
Շարվ. 13,5x8 սմ։
120 էջ։
File size: 6,99 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia