Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Մայիլեան, Անտօն
Title: Տխուր վայրկեաններ
Publisher (standardized): տպ. Ա. Քութաթելաձեի
Publisher (as it is on book): Արագատիպ Ա. Քութաթելաձէի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1904
Notes: (Էտիւդներ): N 1: Антонь Маилянь «Печальные моменты»: Հրատ. Առ. Խ.-ի:
Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է հարցականով, առանց տպարանի և էջերի քանակի:
Շարվ. 11,5X7 սմ։
29 էջ։
File size: 7.03 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia