Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Տեղեկագիր Նոր-Ջուղայի կենդրոնական, Գէորգ-Քանանեան եւ Ս. Կատարինեան Ազգային երկսեռ դպրոցների եւ Գէորգ-Քանանեան մանկապարտէզի 1914-1915 ուսումնական տարեշրջանի
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ամենափրկիչ վանքի
Publisher (as it is on book): Տպարան Ս. Ամենափրկչեան վանաց
Place (standardized): Նոր-Ջուղա
Place (as it is on book): Ջուղա-Սպահան
Year of Publication: 1915
Notes: Շապկի վրա` Նոր-Ջուղայի կենդրոնական, Գ.-Քանանեան եւ Ս.-Կատարինեան Ազգային երկսեռ դպրոցների եւ Գ.-Քանանեան մանկապարտէզի 1914-1915 ուսումն. տարեշրջանի:
Շարվ. 18x10 սմ։
32, 8, 1 չհ. էջ։
File size: 18,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, 94009-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia