Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Տեղեկագիր եւ հաշիւ Բագուի Հայոց Մարդասիրական ընկերութեան 1906 թւականի
Publisher (standardized): տպ. Ա.Կ. Ղասապյանցի
Publisher (as it is on book): Типогр. А.К. Касабова
Place (standardized): Բաքու
Place (as it is on book): Баку
Year of Publication: 1907
Notes: Отчетъ Бакинскаго Армянскаго Человѣколюбиваго О-ва за 1906 г.: Տիտղթ. վրա զարդ: Բնագիրը հայերեն եւ ռուսերեն:
Տպակից է՝ Տեղեկագիր Բագուի Հայոց Մարդասիրական ընկերութեան գործունէութեան 1902 թուին (1903); Տեղեկագիր Բագուի Հայոց Մարդասիրական ընկերութեան գործունէութեան 1903 թուին (1904); Տեղեկագիր Բագուի Հայոց Մարդասիրական ընկերութեան գործունէութեան 1904 թուին (1905) գրքերին:
Շարվ. 18x12 սմ։
70, 4, 38, 21, 1 չհ. էջ։
File size: 58.1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia