Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Ազգային կրթարան-որբանոց ի Կիպրոս
Publisher (standardized): տպ. Ազգային կրթական-որբանոցի
Publisher (as it is on book): Տպարան Ազգային կրթարան-որբանոցի
Place (standardized): Նիկոզիա
Place (as it is on book): Նիկոսիա
Year of Publication: 1903
Notes: Տեղեկագիր Զ տարեշրջանի (1902 մարտ 1- 1903 փետրուար 28): «Հայ գիրքը 1901-1920 թթ.» մատենագիտության մեջ գիրքը նկարագրվել է այսպես. «Տեղեկագիր Զ տարե­շրջանի (1902- մարտի 1- 1903 փետրուարի 28: Ազգային կրթական-որբանոց ի Կիպրոս)»:
Տիտղոսաթերթին` զարդանկար:
Շարվ. 13X9 սմ։
32, 2 չհ. էջ ։
File size: 6.53 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia