Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Տաղաւարեան, Նազարեթ
Title: Տիեզերք եւ իր կազմութիւնը
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1902
Notes: Գրեց Տօքթ. Ն. Տաղաւարեան: Թարգմ. Քերովբէ Սարկաւագ Օտապաշեան (այժմ Սահակ Վ. Օտապաշեան առաջ. փոխ. Սըվազի): Տպագր. Նշան Պերպերյանի:
Շարվ. 14x9 սմ։
Ը, 114 էջ։
File size: 6,91 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia