Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Տարեցոյց Նշան-Պապիկեան 1907
Publisher (standardized): տպագր. Հակոբ Մաթեւոսյանի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1907
Notes: Գ. տարի: Գրքում նոր էջակալությամբ սկսվում է աշխատակցողների առանձին գործերը:
Շարվ. 15x8 սմ:
160, 122, 6 չհ. էջ:
File size: 7,89 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
France, Paris, Bibliothèque nationale de France
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: gallica.bnf.fr.