Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Տէր-Ղազարեանց, Բ.
Title: Տարաժամ պսակ
Publisher (standardized): տպ. Մնացական Մարտիրոսյանցի
Publisher (as it is on book): Արագատիպ Մն. Մարտիրոսեանցի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1901
Notes: Պօէմա: (Ղազախի գիւղական կեանքից):
Շապկի վրա՝ Հրատարակութիւն Գրիգոր Զ. Եարալեանցի: Տիտղոսաթերթի վրա զարդ:
Շարվ. 12x7 սմ։
48 էջ ։
File size: 9.43 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia