Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Տեղեկագիր Բագուի Հայոց Մարդասիրական ընկերութեան գործունէութեան 1905 թուին
Publisher (standardized): տպ. Բաքվի հրատ. ընկերության
Publisher (as it is on book): Типогр. "Бакинск. издат. т-ва"
Place (standardized): Բաքու
Place (as it is on book): Баку
Year of Publication: 1906
Notes: Отчетъ о дѣятельности правленiя Бакинскаго Армянскаго Человѣколюбиваго Общества за 1905 годь: Բնագիրը սկզբից հայերեն, վերջում 32 էջ ռուսերեն: Տիտղթ. վրա զարդ:
Տպակից է՝ Տեղեկագիր Բագուի Հայոց Մարդասիրական ընկերութեան գործունէութեան 1902 թուին (1903); Տեղեկագիր Բագուի Հայոց Մարդասիրական ընկերութեան գործունէութեան 1903 թուին (1904); Տեղեկագիր Բագուի Հայոց Մարդասիրական ընկերութեան գործունէութեան 1904 թուին (1905); Տեղեկագիր եւ հաշիւ Բագուի Հայոց Մարդասիրական ընկերութեան 1906 թւականի (1907) գրքերին:
Շարվ. 18x12 սմ։
34,27, 1 չհ., 31, 1 չհ. էջ։
File size: 36.9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia