Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Տեղեկագիր եւ հաշիւ Բագուի Հայոց Մարդասիրական ընկերութեան 1912 թ. գործունէութեան
Publisher (standardized): տպ. Տրուդ
Publisher (as it is on book): Типографiя "Трудъ"
Place (standardized): Բաքու
Place (as it is on book): Баку
Year of Publication: 1913
Notes: Դրամական հաշիւ Բագուի Հայոց Մարդասիրական ընկերութեան 1912 թ.: Երկրորդ վերնագիրը սկսվում է 31 էջից: Տպագրության վայրի և տպարանի տվյալները շապիկի վրա նշված են հայերեն:
Շարվ. 20x12 սմ։
63, 1 չհ., գծափակ էջ:
File size: 11,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia