Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Անճէլ, Ճ. Թ.
Title: Տասներկու դասեր կենդանիներու քաղցրութիւն ցուցնելու վրայ
Publisher (standardized): տպ. Հակոբ Մատթեւոսյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Մատթէոսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1910
Notes: Գրեց Ճ. Թ. Անճէլ:
Տպակից է` Բարոյական սկզբունք (1851); Ուսումն բարոյականի (1886); Դասագիրք գործնական բարոյագիտութեան (1894); Գործնական բարոյագիտութիւն (1893); Բարոյական կրթութիւն տարրական դասընթացքի նախակրթարանի ըստ կրթական ծրագրի հայ վարժարանաց (1904); Նոր յայտագիր-ծրագիր ազգային երկսեռ վարժարանաց Խարբերդի (1911) գրքերին:
Շարվ. 15x9,5 սմ։
60 էջ։
File size: 16,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia, 9069-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia