Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Իշխանեան, Բախշի
Title: Տաճկահայ խնդիրը եւ միջազգային դիպլօմատիան
Publisher (standardized): տպ. Հերմես
Publisher (as it is on book): Ելէքտր. տպարան «Հերմէս» Ընկ. Մադաթեան փ. N 5
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիզ
Year of Publication: 1906
Notes: (Գրադարան «Կեանք»-ի N 10):
Տպակից է՝ Հայ գաղթականները Բագու եւ նրանց վերադարձը (1902) գրքին:
Շարվ. 15x19 սմ։
VI, 136, V էջ:
File size: 23,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 83110-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia