Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Պէշիկթաշլեան, Մ[կրտիչ]
Title: Տաղեր
Publisher (standardized): տպ. Վրաց հրատարակչական ընկերության
Publisher (as it is on book): Տպար. Վրաց Հրատ. Ընկ.
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1903
Notes: Հեղինակի պատկերով եւ Լէօ-ի առաջաբանով: Հրատարակութիւն Հ. Ե.:
Շարվ. 14X9 սմ։
175, IV էջ, 1 թ. դիմանկ.։
File size: 35.2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia