Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Բենիկ Վարդապետ
Title: Տեղեկագիր 1900/1901 ուսումն. տարուայ
Publisher (standardized): տպ. Մնացական Մարտիրոսյանցի
Publisher (as it is on book): Արագատիպ Մնացական Մարտիրոսեանց
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1901
Notes: Կարդացուած 1901 թ. յունիսի 10-ին տարեկան հանդիսի ժամանակ:
Շարվ. 16,5x10,5 սմ։
72 էջ։
File size: 10.7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 14765
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia